Panathlonverklaring Gezinsbond Wilrijk

Panathlonverklaring Gezinsbond Wilrijk

Omnisport “Bewegend Wilrijk”

Gezinsbond afdeling Wilrijk

Beste sportievelingen of ouders van onze sportieve kinderen,

Hieronder vinden jullie enkele belangrijke aandachtspunten van onze recreatieve sportvereniging. Wij ondertekenden de Panathlonverklaring zoals zovele sportclubs dat deden en verder vinden jullie onze standpunten inzake pesten, een gezonde voeding, een veilige omgeving, gediplomeerde monitoren en de wet op de privacy.

Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

·        Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

·        We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

·        We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

·        We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

·        We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

·        We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

·        We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

·        We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

·        We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

·        We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

·        Sport te beoefenen

·        Zich te vermaken en te spelen

·        In een gezonde omgeving te leven

·        Waardig behandeld te worden

·        Getraind en begeleid te worden door competente mensen

·        Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

·        Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

·        In veilige omstandigheden aan sport te doen

·        Te rusten

·        De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

 En Voorts:

We zijn ook tegen elke vorm van pesten en helpen mee om dit uit de wereld te helpen. Kinderen die hier toch mee geconfronteerd zouden worden, kunnen steeds terecht bij de monitoren en monitrices en bij de verantwoordelijken van de Gezinsbond. Verantwoordelijke ethiek: Drieska Thiré en verantwoordelijke aanspreekpunt integriteit: Drieska Thiré waar iedereen binnen de sportclub terecht kan met vragen, bezorgdheden en meldingen.

We ondersteunen het idee van gezonde voeding voor onze sporters, klein en groot. We raden iedereen aan om voor, tijdens en na het sporten voldoende water te drinken en bij een grote inspanning eventueel een specifieke sportdrank om de reserves terug aan te vullen.

We proberen er ook mee voor te zorgen dat onze sporters in een veilige omgeving kunnen sporten. Uiteraard is dit vooral een bekommernis van de verhuurders van onze sportaccomodaties maar we beloven mee een oogje in het zeil te houden om eventuele mankementen tijdig mee te delen aan de bevoegde instanties. We zorgen zelf voor aangepast EHBO materiaal op de verschillende locaties. Bij het kleuterturnen hebben we ervoor gekozen om 2 monitrices in dienst te nemen zodat 1 van hen eventueel een kindje kan begeleiden naar het ziekenhuis bij een ernstige verwonding en de andere bij de overige kindjes kan blijven.

We streven naar gediplomeerde monitoren en monitrices (masters of bachelors Lichamelijke Opvoeding, initiator zwemmen, turnen, …) maar bij gebrek aan deze mensen (omdat we er niet voldoende vinden die les willen geven voor een vrijwilligersvergoeding), zoeken we naar de best mogelijk gekwalificeerde personen (kleuterleidsters, zwemmers met voldoende brevetten), om onze kinderen te begeleiden in de turnzaal en in het zwembad.

Onze sportclub is in de eerste plaats een recreatieve sportclub. De monitoren trachten hen zo goed mogelijk te begeleiden om verantwoord te sporten. De turnlesjes worden goed voorbereid: er wordt gewerkt rond een bepaald thema, er is een speelse opwarming, de les zelf met bv reis rond de wereld, enkele loopspelletjes of een dansje en er wordt geeindigd met een cooling down. Bij de voorjaarssessie is er telkens een opendeurdag samen met de ouders, grootouders en broers en/of zussen. Geïnteresseerden mogen die dag eens komen proberen.

Bij de badminton en de volleybal gaat het ook om recreatief sporten. Er wordt heel uitzonderlijk deelgenomen aan een wedstrijd en deelname hieraan  is geheel vrijblijvend. Bij de zwemlessen gaat het niet om de snelheid om te leren zwemmen maar vooral om het speelse karakter van de lesjes.

Wij leven de wet op de privacy na en geven geen adresgegevens door aan derden. Als er foto’s genomen worden, vragen we na of iedereen akkoord is dat deze foto’s gebruikt worden voor onze website of facebookpagina. Men kan altijd vragen een specifieke foto te verwijderen.

API, Aanspreekpunt integriteit:
Gezinsbond Wilrijk: Drieska Thiré: 03 830 37 97 of mw.td@skynet.be
Gezinsbond algemeen: An de Ceuster: 0492 81 07 41 of an.de.ceuster@gezinsbond.be

Voor elke specifieke sport ontvangen jullie na inschrijving specifieke richtlijnen qua kledij, data, uren, documenten, manier van betalen, lidgeld, veiligheidsmaatregelen, subsidie via mutualiteiten: gelieve voor extra informatie de respectievelijke verantwoordelijken te contacteren.

Contactgegevens op https://wilrijk.gezinsbond.be

Met sportieve groeten,

Het sportieve team van Gezinsbond afdeling Wilrijk

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten. Schrijf je in op de nieuwsbrief van afdeling Wilrijk.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.