Panathlonverklaring Gezinsbond Wilrijk

Panathlonverklaring Gezinsbond Wilrijk

Omnisport “Bewegend Wilrijk”

Gezinsbond afdeling Wilrijk

 

Beste sportievelingen of ouders van onze sportieve kinderen,

Hieronder vinden jullie enkele belangrijke aandachtspunten van onze recreatieve sportvereniging. Wij ondertekenden de Panathlonverklaring zoals zovele sportclubs dat deden en verder vinden jullie onze standpunten inzake pesten, een gezonde voeding, een veilige omgeving, gediplomeerde monitoren en de wet op de privacy.

 

Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

We verklaren dat:

 

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun spor

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

 

 

En Voorts:

 

We zijn ook tegen elke vorm van pesten en helpen mee om dit uit de wereld te helpen. Kinderen die hier toch mee geconfronteerd zouden worden, kunnen steeds terecht bij de monitoren en monitrices en bij de verantwoordelijken van de Gezinsbond.

 

We ondersteunen het idee van gezonde voeding voor onze sporters, klein en groot. We raden iedereen aan om voor, tijdens en na het sporten voldoende water te drinken en bij een grote inspanning eventueel een specifieke sportdrank om de reserves terug aan te vullen.

 

We proberen er ook mee voor te zorgen dat onze sporters in een veilige omgeving kunnen sporten. Uiteraard is dit vooral een bekommernis van de verhuurders van onze sportaccomodaties maar we beloven mee een oogje in het zeil te houden om eventuele mankementen tijdig mee te delen aan de bevoegde instanties. We zorgen zelf voor aangepast EHBO materiaal op de verschillende locaties. Bij het kleuterturnen hebben we ervoor gekozen om 2 monitrices in dienst te nemen zodat 1 van hen eventueel een kindje kan begeleiden naar het ziekenhuis bij een ernstige verwonding en de andere bij de overige kindjes kan blijven.

 

We streven naar gediplomeerde monitoren en monitrices (masters of bachelors Lichamelijke Opvoeding, initiator zwemmen, turnen, …) maar bij gebrek aan deze mensen (omdat we er niet voldoende vinden die les willen geven voor een vrijwilligersvergoeding), zoeken we naar de best mogelijk gekwalificeerde personen (kleuterleidsters, zwemmers met voldoende brevetten), om onze kinderen te begeleiden in de turnzaal en in het zwembad.

 

Onze sportclub is in de eerste plaats een recreatieve sportclub. De monitoren trachten hen zo goed mogelijk te begeleiden om verantwoord te sporten. De turnlesjes worden goed voorbereid: er wordt gewerkt rond een bepaald thema, er is een speelse opwarming, de les zelf met bv reis rond de wereld, enkele loopspelletjes of een dansje en er wordt geeindigd met een cooling down. Bij de voorjaarssessie is er telkens een opendeurdag samen met de ouders, grootouders en broers en/of zussen. Geïnteresseerden mogen die dag eens komen proberen.

Bij de badminton en de volleybal gaat het ook om recreatief sporten. Er wordt heel uitzonderlijk deelgenomen aan een wedstrijd en deelname hieraan  is geheel vrijblijvend. Bij de zwemlessen gaat het niet om de snelheid om te leren zwemmen maar vooral om het speelse karakter van de lesjes.

 

Wij leven de wet op de privacy na en geven geen adresgegevens door aan derden. Als er foto’s genomen worden, vragen we na of iedereen akkoord is dat deze foto’s gebruikt worden voor onze website of facebookpagina. Men kan altijd vragen een specifieke foto te verwijderen.

 

API, Aanspreekpunt integriteit:

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.
Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik in jouw sportomgeving of jouw sportclub?
Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen. Dus kijk niet weg maar spreek erover.

Wanneer je betrokken bent bij een case van grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (vertrouwenspersoon van jouw sportclub) of de federatie-API (vertrouwenspersoon van Gezinssport Vlaanderen).

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) van onze federatie is Liesbeth. Je kan bij haar terecht voor vragen, advies of hulp.

Liesbeth Uyttersprot, API Gezinssport Vlaanderen

Liesbeth Uyttersprot is vertrouwenspersoon en API binnen Gezinssport Vlaanderen.

Contactgegevens Liesbeth:

Telefoon 0498 44 33 17 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u)

Mail liesbeth.uyttersprot@gezinsbond.be (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u)

Facebook @liesbeth.gezinssport (Chatten kan elke woensdag tussen 14u en 16u)

! Bij acute situaties van ernstig grensoverschrijdend gedrag of misbruik: neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712. Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.

Nood aan een luisterend oor?

Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag … kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de Hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, mailen of chatten.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel. Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken, chatten, mailen of je vraag op het forum stellen.
 • Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- woensdag en donderdagavond.
 • Contacteer het Centrum Ethiek in de Sport via de caseondersteuner Simon De Vriendt op simon@ethischsporten.be of 0468/02 67 85
 • Bij Voices in Sport kan je op een laagdrempelige en anonieme manier je ervaring delen met lotgenoten
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij www.tele-onthaal.be op het nummer 106, 24 uur op 24 uur of via chat.

Stop it Now! wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Bel Stop it Now! op het nummer 0800 200 of chat of mail naar vragen@stopitnow.be.

Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt, alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier.

 • Neem contact op met de politie.
 • Consulteer de Hulplijn 1712.

Voor elke specifieke sport ontvangen jullie na inschrijving specifieke richtlijnen qua kledij, data, uren, documenten, manier van betalen, lidgeld, veiligheidsmaatregelen, subsidie via mutualiteiten: gelieve voor extra informatie de respectievelijke verantwoordelijken te contacteren.

Contactgegevens op https://wilrijk.gezinsbond.be

Met sportieve groeten,

Het sportieve team van Gezinsbond afdeling Wilrijk

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten. Schrijf je in op de nieuwsbrief van afdeling Wilrijk.